Art och sortinformation

Säkra och stabila nordiska sorter

Vårt mål är att erbjuda säkra, stabila nordiska sorter som är förädlade att prestera i vårt svenska klimat. Detta ger dig som odlare en säkerhet i att samtliga ingående komponenter i våra blandningar är väl genomlysta att fungera under svåra påfrestningar. Hänsyn tas till att sorterna i symbios med varandra skall ha ett tillväxtmönster som skapar förutsättningar för en uthållig och avkastningsstabil vallblandning.

Timotej

Härdigt strågräs som är basen i nordiska vallblandningar. Ger fodret hög smaklighet, god fiberkvalitet och bra näringsvärden.

Passar i såväl högintensiva som extensiva vallblandningar.

Gunnar

Högpresterande med en avkastning i nivå med Grindstad.

Gunnars tillväxtmönster och goda härdighet gör den lämplig för odling i hela Sverige, både i intensiva och extensiva vallfröblandningar.

Tidpunkten för axgång är något senare än Grindstad men Gunnar behåller trots detta en mycket god konkurrensförmåga.

Gunnars tillväxtmönster är väl avvägt för att ge en säker avkastning i kombination med goda näringsvärden. Sortprovas i svenska riksförsök.

Förädlad av Graminor, Norge.

Grindstad

Välkänd norsk timotejsort som med hjälp av sin goda konkurrensförmåga och höga avkastning ger dig som odlare en hög säkerhet. Rekommenderas för odling i hela Sverige. Sortprovas i svenska riksförsök.

Sortrepresentant Lantmännen.

Ängsvingel

Mångsidigt bladgräs passande både slåtter- och betesblandningar. Den goda återväxtförmågan ger en fördel vid 2:a och 3:e skörden. Ger fodret goda näringsvärden och en hög totalskörd på vallarealen.

Vestar

Sort med norskt ursprung som rekommenderas för odling i hela Norge. Övervintringsförmågan är hög och Vestar presterar en god skörd över hela landet. Huvudsort av ängsvingel i Norge. Smältbarheten är bra för samtliga delskördar.

Förädlad av Graminor, Norge.

Praniza

Rikligt avkastande ängsvingel med en god uthållighet. Bra näringsprofil vilket skapar förutsättningar för ett energirikt grovfoder av hög kvalitet. Sortprovas i svenska riksförsök. 

Förädlad av DSP, Schweiz.

Rörsvingel

Torktålig art med hög avkastning som passar alla jordarter. Etableringen är något långsam och rörsvingeln når sin fulla produktionsförmåga under 2:a vallåret. Därefter ger den en säker avkastning och har en mycket god återväxtförmåga.

För att uppnå hög kvalitet erfordras rätt skördetidpunkt så att arten inte hinner tappa näringsvärdet. Detta är extra viktigt i äldre vallar då andelen ökar på grund av den höga konkurrensförmågan.

Karolina

Högavkastande rörsvingel med god näringsprofil gällande energi, protein och smältbarhet. Mognaden är senare än Hykor vilket medför en något lägre avkastning men en klart bättre näringsprofil vid samtidig skörd. 

Rekommenderas för odling i hela Sverige och tack vare sitt goda rotsystem presterar Karolina både under våta och torra förhållanden. 

Sortprovats i svenska riksförsök.

Förädlad av Boreal, Finland.

Hykor

Den högst avkastande rörsvingelhybriden på den svenska marknaden. Även mycket uppskattad då den presterar väl under såväl torra som våta förhållanden. 

Har en tidig mognad och stark återväxtförmåga vilket gör att en intensivt skördestrategi erfodras om höga näringsvärden eftersträvas. Den starka konkurrensförmåga gör att andelen Hykor ökar i takt med vallen liggtid. Därför är det extra viktigt att skörda i tid ju äldre vallen är. 

Sortprovats i svenska riksförsök.

Förädlad av DLF, Danmark.

Fojtan

Rörsvingelhybrid som är en korsning mellan italienskt rajgräs och rörsvingel. Axgången hos Fojtan är 4 dagar senare än Hykor, 2 dagar senare än Swaj och 1 dag senare än Karolina.

Fojtan uppträder som en rörsvingel och de två arterna delar många egenskaper: Hög avkastningspotential, god uthållighet och välanpassad till både våta och torra förhållanden. Den stora skillnaden är det bättre näringsvärdet i Fojtan.

Har sortprovats i svenska riksförsök.

Förädlad av DLF, Danmark

Eng. Rajgräs

Snabbetablerad och intensivt bladgräs, vilket ger vallen en god start. Ger en stor mängd foder med ett högt energivärde. Har en naturligt högre sockerhalt än övriga arter, vilket ger ett mer lättensilerat grovfoder.

Passar både slåtter- och betesblandningar.

Figgjo 4n

Rajgräs med bra vinterhärdighet och avkastningsförmåga. Tillväxtmönstret är likvärdigt med SW Birger och något tidigare än Kentaur, vilket medför en låg axgångsfrekvens i återväxten. Figgjo är en säker sort under våra nordiska förhållanden. Rekommenderas för odling i hela Norge och Sverige. Sortprovas i svenska riksförsök.

Förädlad av Graminor, Norge.

Kentaur 4n

Högavkastande och välkänd sort med bra vinterhärdighet och goda kvalitetsegenskaper.

Förädlad av Hladke Zivotice, Tjeckien. Ägs av DLF.

Indicus 1 2n

Medelsen diploid sort. Diploida sorter av Eng.Rajgräs har en tätare bestockning och ger därför en tätare och tramptåligare vall. Diploida sorter klarar barfrost bättre än tetraploida sorter medans de tetraploida sorterna är mer vinterhärdiga i områden med stabilt snötäcke. 

Förädlad av DLF, Danmark.

Ängsgröe

Utlöpande växtsätt vilket gör den mycket lämplig i betesblandningar. Långsam etablering men väl inrättad kan den skördas många gånger per år.

Fungerar även utmärkt i slåtterblandningar till får och häst.

Balin

En mycket slitstark ängsgröe som genom sina utlöpare ger en fast mark som står emot hårt slitage av t.ex. hästar. Balin är en av de mest odlade ängsgröesorterna i Europa tack vare sin goda tillförlitlighet. Det är även en mycket viktig sort i alperna där dess goda vinterhärdighet kommer väl till pass.

 Förädlad av DLF, Danmark.

Rödsvingel

Utlöpande växtsätt vilket ger en tramptålig matta passande i betesblandningar. Fungerar bättre än ängsgröe på torra marker.

Fungerar även utmärkt i slåtterblandningar till får och häst.

Reverent

Reverent har en god uthållighet och jämn hög skörd. Med långa underjordiska utlöpare bildar den en tätt tramptålig matta.

Gondolin

Högpresterande som genom sina underjordiska utlöpare ger en snabb återväxt vid hårt slitage. Robust och lämpar sig väl på de flesta jordarter samt under både våta och torra förhållanden.

Förädlad av DLF, Danmark.

Westerwoldiskt rajgräs

Ettårig grönfodergröda och som löper stor risk att utvintra. Utnyttjas främst som insåningsgröda då man vill skörda gräsensilage redan under insåningsåret.

Rödklöver

Baljväxt med en djupgående pålrot vilket ger en hög torktålighet. Ger en god smaklighet och ökar proteinhalten i grovfodret.

Känslig för tramp, passar ej betesblandningar.

Corvus 2n (Mattenklee)

Diploid tidig rödklöver av den schweiziska rödklövertypen Mattenklee.

En av orsakerna till att rödklöverplantor försvinner är att rötterna infekteras av patogena svampar som orsakar rotröta.

Corvus är en perfekt sort för dig som idag har problem med rotröta och att andelen klöver minskar.

Även rötterna hos Mattenklee-rödklöver angrips av rotröta, dock har de en förmåga att bilda nya laterala rötter som förser plantan med näring. Detta medför att Mattenklee-rödklövern Corvus har en betydligt bättre uthållighet än vanlig klöver, särskilt efter andra vallåret.

Att Corvus har en bra uthållighet medför en bättre klöverandel under vallens liggtid, vilket i sig har många ekonomiska och biologiska fördelar.

Corvus har en tidig mognad och en stark återväxtmörmåga.

Förädlad av DSP, Schweiz. Odlad i Sverige!

Rozeta 2n

Tidig diploid rödklöver med en stor avkastningspotential och stark återväxtförmåga.

Förädlad av Hodowla Roslin Grunwald, Polen. 

SW Ares 2n

Diploid medelsen rödklöver som hävdar sig mycket bra i både Götaland och Svealand.  En välkänd sort som är framtagen för att prestera i vårt svenska klimat. Tillväxtmönstret gör den väl anpassad till att fungera i symbios med övriga arter i våra blandningar. Sortprovas i svenska riksförsök.

Förädlad av Lantmännen.

Amos 4n

Tetraploid tidig rödklöver med god återväxt och hög totalavkastning. Jämn fördelning av avkastningen över säsongen och sorten rekommenderas för odling i både Göta- och Svealand. Har sortprovats i svenska riksförsök.

Förädlad av DLF, Danmark.

Taifun 4n

Tidig och högavkastande tetraploid rödklöver som presterar väl i både Göta- och Svealand. Har god återväxtförmåga och ger en god klöverandel under samtliga delskördar. Sortprovats i svenska riksförsök.

Förädlad av DSV, Tyskland.

Vitklöver

Smaklig baljväxt med utlöpande växtsätt. God samblandningspartner med rödklöver. Snabb återväxtförmåga.

På grund av rotsystemets utformning är den något torkkänslig.

Liflex

Vitklöver med medelstora blad och tidig mognad. Liflex har en hög produktionsförmåga genom en stor 1:a skörd och en god återväxtförmåga.

Förädlad av DSV, Tyskland.

Bianca

Produktiv vitklöver med medelstora blad och en medeltidig mognad. Bianca har en god proteinhalt och hög avkastningsnivå. Även återväxtskördarna ligger på en hög stabil nivå.

Förädlad av DSV, Tyskland.

Silvester

Välkänd storbladig vitklöversort med en hög avkastning- och återväxtförmåga. Sorten visar på god marktäckningsförmåga. 

Förädlad av DLF, Danmark.

Klondike

Vitklöver Klondike har stora blad och ett upprätt växtsätt vilket ger den en god förmåga att konkurrera med andra högre växande gräsarter. Det är en välkänd sort som under många år presterat bra under Svenska förhållanden. 

Förädlad av DLF, Danmark.

Blålusern

Baljväxt med djupgående pålrot vilket ger en hög torktålighet. Bidrar med hög proteinhalt i fodret. Etableringen är något långsam och blålusern når sin fulla produktionsförmåga senare under vallens liggtid.

Därefter ger den en säker avkastning och har en mycket god återväxtförmåga. Trivs bäst på väldränerade jordar med pH över 6-6,5. Trampkänslig vilket gör den olämplig i betesblandningar.

Mezzo

Mezzo är en ny högt avkastande sort med god sjukdomsresistens. Behandlad med RhizoPower. Sortprovas i svenska riksförsök.

RhizoPower är blandningar av Nitragin Gold och kalkmassa. Kalkmassan gör att det tillgängliga vattnet absorberas bättre, vilket i sin tur ökar både grobarhet och överlevnad efter groning. Fröet gror alltså bättre även under torra, besvärliga förhållanden. Kalkmassan gör också att bakterierna skyddas bättre från nedbrytning av sol, vind och naturliga fiender i marken. Speciellt viktigt vid låga temperaturer efter sådd. Kalk har även en
allmänt positiv inverkan på bakteriernas överlevnadsförmåga i marken.

Förädlad av DLF, Danmark.

Europe

Rikligt avkastande med högt proteininnehåll och en bra smältbarhet.

Förädlad av DLF, Danmark.

Creno

Blålusern som innehar en imponerande kvalitetsprofil via en hög proteinhalt samt mycket goda fibervärden med en låg andel icke smältbar del av fibrerna. Utöver detta en stabil och god avkastning. Sortprovas i svenska riksförsök.

Förädlad av DLF, Danmark.

Radius

Blålusern med god avkastning i samtliga delskördar. Råproteinhalten är hög vilket bidrar till ett grovfoder med bra kvalitet. Sortprovas i svenska riksförsök.

Förädlad av Hodowla Roslin Grundwald, Polen.