Försäljningsvillkor

Leverans

Fritt levererat säljaren, Faggas Gård, Källstorp 152, Väröbacka brutto/netto i fritt emballage. Vid leverans från säljarens leveransplatser sändes varorna på köparens risk och köparen har att erlägga kostnader för frakt och transportförsäkring.

Betalningsvillkor

För kreditgodkända kunder 30 dagar netto från leveransdatum, om inte annat avtalats. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 2% på fakturabeloppet för varje påbörjad månad. För icke kreditprövade eller kreditgodkända kunder gäller kontant betalning vid leverans med Swish eller förskottsbetalning före leverans.

Specialblandningar

Specialblandningar av vallfrö utföres enligt önskemål, offereras separat. Minsta mängd per blandning är 150 kg.

Returer

Betad eller coatad vara återtages ej. Vallfrö och övriga foderväxter återtages ej om inte annat överenskommits. OBS! Återtaget utsäde av alla slag skall ha lagrats torrt och förpackningen skall vara hel och ren. Specialblandningar återtages ej. Varor inköpta före innevarande säsong tages ej i retur.

Emballage

Utsäde-frö: 25-kgs säck alt. mindre förpackningar av vissa sorter eller blandningar. Observera att emballaget till fröerna måste alltid, även vid korttidslagring, placeras på torra pallar eller på annat absolut fuktfritt underlag. Klöver Ess Agri/Castell Agri AB ersätter inte skador som kan hänföras till felaktig lagring eller hantering efter leverans.

Lastpallar

Engångspallar, debiteras med 80 kr/st och godkända EUR pallar debiteras med 285 kr/st

Angivna priser

Angivna priser exklusive moms.

Reservation

För vallfrö och/eller vallfröblandningar och övriga foderväxter gäller: Vid brist på frö kan annan sort av arten behöva användas. Bästa tillgängliga alternativa sort används i sådana fall. Av certifieringsbeviset framgår alltid vilken sort av arten som ingår.

Reklamationer

Reklamationer av vad slag de än är, skall av köparen framställas genast efter att denne upptäckt eller borde ha upptäckt felet eller bristen och göras direkt till Castell Agri AB, Åsa Sparvväg 1, 439 55 ÅSA. Varans officiella märke skall alltid insändas. I övrigt hänvisas till de ersättningsregler som gäller inom utsädeshandeln och som avser ersättning till köpare för utsäde som ej fyller gällande kvalitetskrav. Reklamationer gjorda efter skörd godtages ej.

Leveranshinder

Force majeure såsom eldsvåda, strejk, lockout, krig, mobilisering, transporthinder, beslag eller annat ingripande från statsmakternas sida, missväxt, för låg grobarhet eller annan händelse eller orsak som kan inverka väsentligt störande i vår produktion, fritager oss från leveransskyldighet.

Förbehåll

Bruksutsäde av Lantmännen och/eller Castell Agri AB:s egna eller representerade sorter får ej utföras till tredje land utan Lantmännen och/eller Castell Agri AB:s skriftliga medgivande, ej heller aktivt marknadsföras inom EU. Certifierat utsäde som säljs under detta avtal levereras på följande villkor: Svenska Utsädesföretagens Förening (SVUF) skall ha rätt att fråga köparen om skördeprodukten från detta utsäde har använts till hemmaproducerat, ej certifierat utsäde eller ej.  Köparen förbinder sig att svara sanningsenligt på sådana frågor och att förse SVUF med alla de uppgifter SVUF kan behöva för identifiering och beräkning av använd kvantitet hemmaproducerat, ej certifierat utsäde taget ur denna skördeprodukt.